Mitä hyötyä tietomallikoordinaattori tuo hankkeelle?

Tietomalli, tietomallikoordinaattori, tietomallinnus, tietomallintaminen

08.04.2019

Rakennushankkeen suunnittelutyö tehdään pitkälti tietomallien ja BIM-mallintamisen keinoin. Aika ajoin törmätään tilanteeseen, jossa tietomallisuunnittelijoiden työn hallinta ja ohjaaminen käy työlääksi, tai suunnittelijoiden luomat mallit eivät sovikaan keskenään yhteen. Tämä aiheuttaa aikataulujen sekoittumista ja pitkittää hanketta. Jotta tilanne voidaan välttää, otetaan hankkeeseen mukaan tietomallintamiseen perehtynyt tietomallikoordinaattori.

Ennen kuin puhutaan tietomallien koordinoinnista, on hyvä hahmottaa mikä tietomalli on. Rakennuksen tietomalli (Building Information Model, BIM) on erillisellä ohjelmalla luotu digitaalinen kopio rakennelmasta, joka sisältää paljon pakattua tietoa liittyen hankkeeseen, rakennukseen tai rakennelmaan. Malli rakennetaan realistisista, hankekohtaisista tiedoista, jotka muodostavat kolmiulotteisen aineiston ja aineisto palvelee useiden projektissa mukana olevien tahojen tarpeita, parantaen hankkeen kokonaisrakennettavuutta.

Tietomallikoordinaattorin työtehtävät

Tietomallikoordinaattori on kouluttautunut käyttämään tietomalleja ja hänellä on ymmärrys mallien luomisesta ja rakenteesta. Hankkeessa hän osaa yhdistää tilaajan tarpeet tietomalleihin keskustelemalla tilaajan toiveista ja muodostaen säännöt tietomallien suunnittelutyölle. Kommunikoimalla yhteistyökumppaneiden ja tietomallien suunnittelijoiden kanssa, koordinoija huolehtii omalta osaltaan tietomallien suunnittelun ohjaamisesta sekä tietomalleihin liittyvän työn koordinoinnista ja valvonnasta.

Tehtävässään tietomallikoordinaattori toimii projektipäällikön oikeana kätenä. Työn kulmakivenä on mallien luotettavuuden varmistaminen eri käyttötarkoituksiin, jolloin malleista hyödytään mm. määrälaskennassa, suunnittelun ohjauksessa sekä työmaan ohjauksessa. Prosessi etenee tietomallityön suunnittelusta, aikataulutuksesta ja koordinoinnista asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Tilaajan toiveista riippuen tietomallikoordinaattori keskittää toimenkuvansa toimiin, jotka keskittyvät joko koordinointiin tai tavoitteiden seurantaan. Tavoitteiden seurantaa voidaan keskittää varmistamaan joko tietomallien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden täyttymistä tai mallien vastaamista tilattuun työhön sopivaksi. Tietomallikoordinaattorin lopullisena tavoitteena on luoda kokonaistaloudellisesti edulliset ratkaisut, joilla vaikutetaan lopputuotteen hyvään laatuun ja elinkaareen.

Miten hanke hyötyy tietomallikoordinaattorista?

Tärkein hyöty, mitä tietomallikoordinaattori tuo hankkeeseen on mallien monipuolinen laatuseuranta. Johtaessaan mallintamisen prosesseja, koordinaattori seuraa mallien teknisten laatutavoitteiden täyttymistä ja raportoi projektin etenemisestä osapuolille.

Konkreettisena hyötynä tietomallikoordinaattori yhdistää eri suunnittelualojen tietomallit yhdeksi malliksi, suorittaen samalla mallien välisen törmäystarkastelun. Tietomalli on tehokkain käytössä, jolloin koordinaattorin tehtävä on huolehtia sen päivittämisestä sekä päivitettyjen mallien saatavuudesta kaikille osapuolille.

Tietomallikoordinaattori luo olosuhteet, jotka mahdollistavat usean suunnittelijan työskentelyn yhdessä siten, että hankkeelle luodut tietomallit ovat törmäystarkasteltu ja lähtötiedot sekä metatiedot ovat merkitty suunnitelmallisesti samalla tavalla.

Tiivistetysti

Tietomallikoordinaattori toimii hanketyössä ohjaten ja valvoen tietomallityölle asetettuja tavoitteita. Hän koostaa usean suunnittelijan tekemistä tietomalleista yhden yhdistelmämallin, joka sisältää realistiset hankekohtaiset tiedot. Koordinaattorin ohjauksen alla suunnittelijat ovat luoneet malleihin yhdenmukaiset ja riittävät metatiedot, jolloin malleja voidaan hyödyntää ketterästi myös jatkossa.

 

Oletko ajatellut tarvitsevasi tietomallikoordinaattorin palveluita? Lisäkysymyksien ilmetessä sinua auttaa Erno Aalto: 040 138 1100, erno.aalto@suomenct.fi.