Mikä erottaa sähkötekniikan valvojan talotekniikan valvojasta?

Talotekniikka, sairaalakohde, sähkötekniikka, sähköasiantuntija, tate-asiantuntija, työmaa, rakennuttaminen ja valvonta

07.05.2019

Rakentamisen työhön sisältyy jatkuvasti enemmän rakennuksen käyttöä helpottavaa talotekniikkaa. Tekniikan myötä rakennuksen käyttömukavuus on parantunut ja rakennuksesta on tullut toimiva, vaikka poikkeustilanteita ilmaantuu aika ajoin.

Talotekniikan osalta hankkeeseen on yleensä nimitetty talotekniikan ammattilainen, joka hoitaa taloteknisten töiden valvomisen. Usein talotekniikan valvoja valvoo myös sähkötöiden toteutumista, mutta joissain hankkeissa sähkötöille on hankittu oma valvojansa. Milloin erillinen sähkövalvoja on tarpeellinen?

Erikoisosaamisen ja selkokielen merkitys

Sähkövalvoja ja talotekniikan valvoja keskittyvät työmaalla osaksi tarkastelemaan samoja työtoteutuksia, sillä he molemmat ovat päteviä seuraamaan taloteknisten ratkaisujen ja niihin liittyvien sähkötöiden oikeellisuutta. Eron heidän välillään tekee syventävä osaaminen: aiemmin talotekniikan asiantuntija on keskittynyt suurimmaksi osaksi lvi-päätöksiin, kun taas sähkötekniikan ammattilainen syventyy hankkeen sähkötyöratkaisuihin muodostaen niistä toimivat ja kustannustehokkaat kokonaisuudet.

Erikoisosaamisellaan sähkövalvoja vaikuttaa työturvallisuuteen viemällä mukanaan tietoja muuttuneista sähkölaeista sekä -standardeista. Sähköasiantuntija luo ohjeistuksen oikeaoppisesta asennuksesta sekä huolehtii hankkeen edetessä, että mahdollisiin heikkoihin kohtiin puututaan ajoissa ja niiden syntymistä pyritään hillitsemään.

Pätevän sähköasiantuntijan tunnistaa sähköalan ammattitutkinnon lisäksi hänen kyvystään kommentoida suunnitelmia, vertailla näkemyksiä ja esittää tilaajalle erilaisia ratkaisumalleja. Hän on kykenevä ohjaamaan suunnitelmat toteutuskelpoisiksi pitäen työmaa-aikaiset muutostyöt vähäisinä. Jotta tilaaja ymmärtää hankkeessa tapahtuvat työt, tulee sähköasiantuntijan osata selittää selkokielellä ymmärrettävästi tilaajalle sekä rakennuksen käyttäjille ne asiat, jotka heidän tulee tietää sähkötekniikasta.

Sähkövalvojan työpanos hankevaiheissa

Sähkötekniikan asiantuntija on usein hankkeessa mukana heti alun tarveselvityksestä alkaen. Tarveselvitysvaiheessa sähkövalvoja tuo esiin oman näkemyksensä toteutuksesta sekä kommentoi suunnittelijoiden muodostamia suunnitelmia. Suunnitelmien hyväksynnän jälkeen ne lähetetään urakkalaskentaan, jolloin laskenta vastaanottaa myös sähkötöiden osalta viimeistellyt ja tilaajan tarpeita vastaavat työt. Tämän jälkeen alkaa rakennustyömaa, jolloin sähkövalvoja huolehtii työmaa-aikaisessa valvontatyössä sähkötöiden etenemisestä suunnitellusti, turvallisesti, aikataulussa sekä sovitussa budjetissa.

Suunnitelmiin saatetaan esittää muutoksia urakoitsijan, tilaajan tai käyttäjän toimesta työmaan ollessa käynnissä ja muutostyöt pyritään arvioimaan usean ammattilaisen yhteistyöllä realistisesti aikataulun, kustannusten sekä rakentamisen realiteettien valossa. Tällöin sähkötekniikan asiantuntija arvioi sähkötöiden osalta, kannattaako muutoksiin lähteä, miten ne toteutetaan sekä niihin tarvittavan työmäärän, -ajan ja kustannukset.

Hankkeen aikana sähköasiantuntija puuttuu asennusvirheisiin ja tarkastaa, että asennukset on tehty suunnitelmien mukaan. Mikäli asennuksissa on huomauttamista, sähköasiantuntija valvoo asennusvirheiden korjaukset. Hankkeen loppupuolella tapahtuvissa toimintakokeissa sähköasiantuntija testaa yhteiskoekäyttöympäristössä laitteiden toimintaa ja niiden kykyä keskustella keskenään. Toimintakokeiden aikana sähköasiantuntija luo mahdolliset virhe- ja puutelistat, joiden korjaamista hän valvoo. Lopuksi sähkövalvoja tarkastaa dokumentaation ja siihen sisältyvät tuotekortit, loppukuvat sekä hoito-ohjeet ja takuuaikana sähkövalvoja tarkastuttaa laitteiston toiminnan.

Jo pienissäkin hankkeissa sähkövalvoja maksaa itsensä takaisin huolehtimalla, ettei tilaajan sähkötöitä ylimitoiteta hintavilla järjestelmillä tai tarpeettoman kalliilla laitevalinnoilla. Hyvän sähkövalvojan avustuksella tilaaja voi varmistua valittujen laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuudesta, pitäen kohteen käyttökustannukset kurissa ja laitteiston käyttöiän pidempänä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Tiivistetysti

Teknisiä järjestelmiä, niiden asetuksia ja standardeja tulee markkinoille koko ajan edemmän, jolloin niiden perässä pysyminen vaatii syventymistä. Sähköasiantuntija on hankkeessa se henkilö, jonka osaaminen syventyy sähköteknisiin ratkaisuihin ja hän osaa seurata sähkötekniikan osalta kustannustehokasta rakentamista. Valvojana sähköasiantuntija pystyy valvomaan myös muun talotekniikan rakentamista, mutta ennen kaikkea sähkötöiden toteutumisen aikataulua, sähkötyöturvallisuutta ja sähkötöiden taloudellista tehokkuutta.

Jos haluat keskustella hankkeesi sähkövalvontatarpeista, talotekniikkayksikön päällikkömme Reima Hämäläinen palvelee sinua: 040 678 4642, reima.hamalainen@suomenct.fi sekä sähköasiantuntijamme Jari Kivianta: 040 130 6639, jari.kiviranta@suomenct.fi.